www.digitalders.blogspot.com  görsel eğitim dersleri

Giriş sayfası yap
   
  SINAV SİTENİZ
  >>tarih testi
 

Tarih Test 1

1-
I. Patrona Halil İsyanı
II. Kabakçı Mustafa İsyanı
Yukarıdaki gelişmelerle tahttan indirilen Osmanlı padişahları sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A)I. Ahmet – III. Selim

B)III. Ahmet – III. Selim

C)III. Selim – I. Ahmet

D)III. Selim – III. Ahmet

E)I. Ahmet – III.Ahmet


2-
I.Avrupa’yı yakından tanımak amacı ile ilk kez Avrupa’ya elçi gönderilmesi

II.Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek amacı ile Avrupa’da daimi elçiliklerin kurulması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki verilen padişahlardan hangilerinin döneminde meydana gelmiştir?

A)III. Ahmet – III. Selim

B)II. Mustafa – II. Mahmut

C)I. Ahmet – I. Abdülhamit

D)III. Mustafa – Abdülmecit

E)III. Ahmet – IV. Murat


3- Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemi yenileşme hareketlerinden değildir?

A)Askeri harcamalar için hazine oluşturulmuştur.

B)Nizam-ı Cedit Ordusu kurulmuştur.

C)Kara ve Deniz Mühendishaneleri genişletildi.

D)Avrupa’ya ilk kez elçi gönderilmiştir.

E)Avrupa’da daimi elçilikler kurulmuştur.


4-
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının bir sonucu değildir?

A)Azınlık haklarının genişletilmesi

B)Duyun-u Umumiye’nin kurulması

C)İç isyanların başarılı olmaya başlaması

D)Fransızlara kapitülasyonların verilmesi

E)Toprak kayıplarının artması


5- Aşağıdakilerden hangisi Napolyon’un Mısır’ı işgaline neden olarak gösterilemez?

A)Süveyş Kanalı’nı ele geçirme düşüncesi

B)Akdeniz hakimiyetini ele geçirme düşüncesi

C)İngiltere’ye darbe vurma düşüncesi

D)Sömürgeler ele geçirme arzusu

E)Mısır’ın jeopolitik öneminden yararlanma düşüncesi


6- Fransız İhtilali fikirleri ve Rusya’nın desteği ile Osmanlı Devleti’nden ayrıcalık alan ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yunanlılar

B)Sırplar

C)Bulgarlar

D)Arnavutlar

E)Hırvatlar

7- Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını elde eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yunanistan

B)Sırbistan

C)Bulgaristan

D)Arnavutluk

E)Yugoslavya


8. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilk defa bir Balkan ulusu Osmanlı Devleti’nden kopmuştur?

A)Bükreş Antlaşması

B)Edirne Antlaşması

C)Paris Antlaşması

D)Ayestefanos Antlaşması

E)Berlin Antlaşması

9- Osmanlı Devleti, Yükselme, Duraklama ve Gerileme dönemlerinde çeşitli isyanlarla karşılaşmışsa da XIX.yüzyılda meydana gelen isyanlar diğerlerine göre devleti daha çok sarsmıştır.
Bunda XIX. Yüzyıl isyanlarının hangi özelliğinin etkisi yoktur?

A) Milliyetçi düşüncenin etkisiyle çıkmaları

B)İsyanların devletin yıkılış dönemine rastlaması

C)İsyanların dış güçler tarafından desteklenmesi

D)İsyanların şahıs hareketi olmaktan ziyade kitle hareketi olması

E)İsyanların devlet düzenini değiştirmeye yönelik olması

10- Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemi hangi tarihler arasını içermektedir?

A)1856 – 1922

B)1877 – 1922

C)1908 – 1922

D)1792 – 1922

E)1699 – 1922

11- 1798’de Mısır’ı işgal ederek sömürge haline getirmek isteyen Fransa amacına ulaşamamıştır.

Fransa aynı düşüncelerle bir müddet sonra hangi Osmanlı toprağını işgal etmiştir?

A)Habeşistan

B)Arabistan

C)Trablusgarp

D)Cezayir

E)Suriye

12-
Osmanlı Devleti’ne ait matbaada ilk basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)Koçi Bey Risalesi

B)Van Kulu Lügatı

C)Cihannüma

D)Mecelle

E)Darü’l – Tıbaatül – Amire

13-
Türk Tarihinde anayasalı ve meclisli yönetime ilk kez ne zaman geçirilmiştir?

A)Tanzimat

B)I. Meşrutiyet

C)Sened-i İttifak

D)Teşkilat-ı Esasiye

E)Cumhuriyetin ilanı

14- Yeni Türk devletinin kurulması aşağıdaki olaylardan hangisi ile mümkün olmuştur?

A)Sivas Kongresi

B)Amasya Genelgesi

C)TBMM’nin açılması

D)Saltanatın Kaldırılması

E)1924 anayasanın kabulü


15- Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?

A.Coğrafya

B.Hukuk (fıkıh)

C.İcma

D.Kıyas

E.Kelam
16-
I.Mora İsyanı
II.Sırp İsyanı
III.Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
IV.Mısır Sorunu
V.Boğazlar Sorunu
Yukarıdaki olaylardan hangileri bir Avrupa sorunu şekline getirilmemiştir?
A)I ve II B) II ve III C) II, III ve IV

D) I ve IV E) IV ve V


17-

I.Ayestefanos
II.Paris
III.Berlin
IV.Bükreş
V.Edirne

1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında yukarıdaki antlaşmalardan hangileri imzalanmıştır?

A)III ve IV B) I ve IV C) I ve III

D) I ve V E) II ve V

18-
I. Mavri Mira
II.EOKA
III.Pontus Rum
IV.Filiki Eterya
V.Kilikyakılar

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Mora İsyanı’nın başarıya ulaşmasında etkili olmuştur?

A)Yalnız V B) IV ve V C) III, IV ve V
D) Yalnız IV E) I, II, III, IV ve V

19- Vakay-ı Hayriye ne demektir?

A) Çınar Vakası

B)Nizam-ı Cadit Ordusu’nun kurulması

C)Vak vak Vakası

D)Yeniçeri Ocağının kaldırılması

E)Kabakçı İsyanı’nın bastırılması


20-

I.Duyun-u Umumiye’nin kurulması
II.Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi
III.Boğazlarda uluslar arası komisyonun kurulması
IV. Möntrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
VKapitülasyonların tamamen kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığı ile çelişen bir uygulama değildir?

A) IV ve V B) I ve II C) Yalnız II


D) II, IV ve V E) Yalnız I


21- II. Meşrutiyet ile birlikte görülen aşağıdaki yeniliklerden hangisi daha önceki dönemlerde görülmez?

A)Azınlıklara haklar verilmesi

B)Halkın yönetime katılması

C)Haklar alanında yeni değerlerin getirilmesi

D)Siyasal hayatta farklı partilerin kurulması

E)İmparatorluğun bütünlüğünün sağlanmaya çalışılması


22-
I.Sevr Barış Antlaşması
II.Mc.Mahon Antlaşması
III.Sykıs Picot Antlaşması
IV.Paris Barış Konferansı
V.Mondros Ateşkes Antlaşması
Yukarıdakilerden hangileri I.Dünya Savaşı sona ermeden önce Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış antlaşmalardır?

A)I ve IV B) I ve V C) II ve III

D)I, IV ve V E) I, II, III, IV, V


23- Temsil Heyeti’nin görevi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine kadar devam etmiştir?

A)Amasya Genelgesi

B)Erzurum Kongresi

C)Sivas Kongresi

D)TBMM’nin açılışı

E)Amasya Görüşmeleri

24- I. Dünya Savaşı’nın sonucuyla ilgili olarak ABD’nin savaşa girişi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A)Savaşın İtilaf Devletleri lehine sonuçlanmasına

B)İngiltere’nin güçlenmesine

C)Almanya ve müttefiklerinin yenilmesine

D)Sovyet Rusya’nın savaştan çekilmesine

E)Savaşın daha erken bitmesine


25- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik politikalardan değildir?

A)Merkeziyetçilik

B)Osmanlıcılık

C)Ümmetçilik

D)Türkçülük

E)Batıcılık

26- Aşağıdakilerden hangisinin, I. Dünya Savaşı’na ortam hazırladığı ileri sürülemez?

A)Fransa ile Almanya arasındaki çekişmeler

B)Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması

C)Fransız İhtilali

D)Sanayi Devrimi

E)Devletler arasındaki ekonomik rekabet

27- Yeniçeri Ocağı aşağıdaki gelişmelerden hangisine karşı bir tepki göstermiş olamaz?

A)Nizam-ı Cedit’e

B)Eşkinci Ocağı’na

C)Sekban-ı Cedit’e

D)Batı tarzı eğitime

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye’ye


28- Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti içinde aşağıdaki milletlerden hangisi diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır?

A)Bulgarlar

B)Ermeniler

C)Yahudiler

D)Araplar

E)Rumlar

29- İtalyanların Trablusgarb’ı işgalinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A)I. Dünya Savaşı

B)Balkan Savaşları

C)Fransız İhtilali

D)Sanayi İnkılabı

E)Coğrafi Keşifler

30- İslâmiyetten önceki Türk kültür ve uygarlığının temelini aşağıdakilerden hangisi atmıştır?

A)Göktürkler

B)Uygurlar

C)Hunlar

D)II. Göktürkler

E)Karluklar


31- İslâmiyet öncesi Türk tarihinin ve edebiyatının en önemli Türkçe kaynaklarından biri olan Orhun Yazıtları hangi Türk devleti dönemine aittir?

A)Asya Hunları

B)Avrupa Hunları

C)Kutluk Devleti

D)Göktürk Devleti

E)Hazarlar
 

Copyright©2007 KPSS Dershanesi.COM

 
  Bugün 2 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!

http://www.kpss-miz.tr.gg
.com


[]
www.kpss-miz.tr.gg! NURAN AKSOY Şiirlerini okumak için tıklayın.

DOST SİTELER

YABANCI SOHBET
TEKNOLOJİ ADRESİ
NURAN AKSOY'dan şiirler
SİTENİ EKLE
SİTENİ EKLE

IP adresi SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan! 
tracker 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=