www.digitalders.blogspot.com  görsel eğitim dersleri

Giriş sayfası yap
   
  SINAV SİTENİZ
  vatandaşlık testleri
 

 

TEST 1
I, II, III.  BÖLÜMLER: TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN                                                                                    KURALLAR ve ANAYASA HUKUKU
 
1.             Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri    bağlar      ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?
            A)             Hukuk kuralları                     D)   Din kuralları
            B)   Ahlâk kuralları                 E)   Örf ve âdetler
            C)   Gelenekler
 
2.             Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen           kuralların ortaya      çıkmasında etkili olmamıştır?
            A)   Zayıfların güçlü olanlara karşı korunması ihtiyâcı
            B)   Ticaret yapma gereği
            C)   Toplum ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi zorunluluğu
            D)   Toplumda iş bölümü ve dayanışma gibi zorunlulukların olması
 E)   Toplumun ortak değerlerinin zamanla değişmesi gerektiği inancı
 
3.             Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine              uyulmaması durumunda devlet devreye girer?
            A)   Din kuralları                                    D)   Hukuk kuralları
            B)   Ahlâk kuralları                 E)   Örf ve âdetler
            C)   Gelenekler  
 
4.             Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı;
·          Büyüklerin ellerini öpmek,
·          Yemek yerken ağzını şapırdatmamak,
·          Karşılaştığı kişilere selâm vermek
                gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle               ilgilidir?
            A) Hukuk kuralları                 D) Ahlâk kuralları
            B) Din kuralları                                      E) Anayasa kuralları
            C) Örf-âdet
 
5.             Devlet, siyasî bakımdan örgütlenmiş  millet          veya milletler topluluğunun    oluşturduğu hukukî bir varlıktır.
                Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri             arasında sayılamaz?
A)                       Devlette vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk                                                                                 kurallarının var olması
B)   Toplumun aynı dini inanışa sahip olması
C)       Milletin üzerinde yaşadığı belli bir toprak parçasının olması
D)       Yönetimle ilgili kuralların olması
E)       Bir arada yaşama düşüncesine sahip belli bir toplumun olması
 
6.             Aşağıdaki devlet şekillerinin hangisinde egemenlik bir zümreye aittir?
            A)  Meşrûtî devlet                                   D) Monarşik devlet
            B)  Oligarşik devlet                                E) Mutlakiyetçi devlet
            C)  Otokratik devlet
 
7.             Toplumda zaman içinde kendiliğinden oluşan, iyi ve kötü kavramlarından           iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına               ahlâk kuralları denilir.
                Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlâk kurallarına        aykırıdır?
            A) Borç vermek
            B)  İş ilişkilerini yazılı sözleşmelere dayandırmak
            C)  Yöntemini dikkate almadan başarılı kişileri her zaman örnek almak
            D)            Arkadaş seçiminde özenli olmak
            E)  Birine söz vermek
 
8.             Yürütmenin, yasama ve yargı işlevlerini de üstlenmesi aşağıdakilerden               hangisiyle ifâde edilir?
            A)   Devletçilik                                                                      D) Halkçılık
            B)  Yasama dokunulmazlığı                    E) Kuvvetler ayrılığı
            C)  Kuvvetler birliği
 
9.             Aşağıdakilerden hangisi, demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden      değildir?
            A) Çoğulculuk                                       D) Eşitlik
            B)  Özgürlük                                                          E) Millî egemenlik
            C)  Çoğunlukçuluk
 
10.           Devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir devlette farklı hukuk                kurallarının uygulandığı devlet şekli hangisidir?
            A)  Kapitalist devlet                                D) Teokratik devlet
            B) Sosyalist devlet                 E)   Federal devlet
            C) Üniter devlet
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -1-
                                                  
11.   Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir             siyâsîotoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden         hangisidir?
A) Lâik devlet                                    C) Kapitalist devlet                                E) Üniter devlet                                    
B) Otokratik devlet                            D) Federal devlet
 
12.               Yönetimde din kurallarının etkin olduğu devlet şekli aşağıdakilerden                                                   hangisidir?
            A) Lâik devlet                                       D) Oligarşik devlet
 B) Federal devlet                               E)  Teokratik devlet
 C) Üniter devlet
 
13.               Aşağıdakilerden hangisi, devletin var olmasını sağlayan unsurlar                                                                         arasında yer almaz?
            A) Örgütlü toplum                   D) Ortak tarih ve kültürel değerler
            B) Sınırları belli bir vatan     E) Devletin gücü üzerinde güç bulunmaması
            C) Bağımsız bir ülke
 
14.               Demokratik yönetimlerde birden fazla siyasî partinin bulunması                                                                         aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?
            A) Seçimlere katılım oranının artması
            B)  Değişik düşüncedeki halkın temsilcilerinin meclise girebilmesi
            C)  Koalisyonların kurulması
            D) Birlik ve dayanışmanın güçlenmesi
            E)  Temsilci seçiminin kolaylaşması
 
15.               Ülkemizde aşağıdaki demokrasi yönetimlerinden hangisi                                                                                                    uygulanmaktadır?
            A)  Meşrûtiyet                                                       D) Yarı doğrudan demokrasi
            B)  Temsilî demokrasi                            E) Sosyal demokrasi
            C)  Doğrudan demokrasi
 
16.               Demokrasi yönetimlerinde sıkça kullanılan çoğulculuk kavramı ne
                    demektir?
            A) Hükümeti kurma görevinin en çok oyu alan siyasî partiye verilmesi               B)  Seçimlerde  en  az  iki  ya da  daha  fazla kişi veya partiden birini                                                             tercih edebilme imkânı
            C) Seçimlere katılım oranının yüksek olması
            D) Seçimlere katılacakların önceden tespit edilmesi
            E) Tek parti iktidarı
 
17.               Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe, hiç bir ayrım gözetilmeden                                                 oylarını kullanabilme ve yönetime katılabilmeleri aşağıdakilerden                                                                          hangisinin bir gereğidir?
            A) Çoğulculuğun                                                   D) Muhalefetin
            B) Düşünce özgürlüğünün                     E) Genel oy ilkesinin
            C) Çoğunluk ilkesinin
 
18.               Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir?              
                    A) Milli gelirin adaletli dağılımının sağlanması                                    
                B) Zorunlu eğitimin benimsenmesi                                                      
                C) Vatandaşların sosyal güvenliğe kavuşturulması                                             
                D) Anayasa Mahkemesi üyelerinin Cumhurbaşkanınca seçilmesi    
                E)   İdarî işlemlerin yargı denetimine tâbi olması
 
19.               Aşağıdakilerden hangisi demokrasi yönetiminin çoğulculuk ilkesinin                                                  tanımıdır?
            A) İnsan haklarına saygılı ve hürriyetçi demokrasi anlayışı
            B)  Bütün vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden yararlanması
            C)  Yürütme ve yasama işlemlerinde yargı denetimi olması
            D) İktidar yarışmasının eşit şartlar içinde yürütülmesi
            E)  Hiç kimsenin kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka mahkeme                                                  önüne çıkartılamaması
 
20.               Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin günümüzde uygulanması                                                  mümkün değildir?
            A) Yarı doğrudan demokrasi D) Meşrûtî monarşi              
            B) Doğrudan demokrasi                                        E) Oligarşi
            C)   Temsilî demokrasi
 
21.               Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır.                                              Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olması                                                                                               zorunludur. Buna Kuvvetler Ayrılığı ilkesi denilir.
                Aşağıdakilerden hangisi, güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır?
 A)       Yasama görevi için temsilcilerin seçilmesi
 B)       Yürütme yetkisinin TBMM tarafından kullanılması
 C)       Hükümet üyelerinin başbakan tarafından belirlenmesi
 D)       Başbakanın cumhurbaşkanı tarafından atanması
 E)       Hakimlerin bağımsız karar alabilmesi
 
22.           1839 Tanzimat Fermanı’na göre, mahkemeler açık olacak, hiç kimse    yargılanmadan cezalandırılamayacaktı.
                Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik, aşağıdaki alanlardan      hangisinde şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
 A) Eğitim               B) Adalet                 C)       Askerlik     D) Ticaret                          E)            Yönetim
 
23.           Anayasa temel yasadır. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.
                Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 A)       Anayasa en üstün yasadır
 B)       Anayasa değiştirilemez
 C)       Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir
 D)       Anayasaya herkes uymak zorunda değildir
 E)       Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir
 
24.  İlk yazılı Türk anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?      
                A) 1808        B) 1839                C) 1876           D) 1921          E) 1924
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
25.           Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinde olamaz?
                A)            İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması                
                B)            Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınmış olması        
                C)            Yasaların üstünlüğü ilkesi                                                    
                D)            Yasaların yürütmenin denetiminde olması                           
                E)            Herkesin yasalar önünde eşit olması                                                                                                                  
 
26.           Aşağıdaki anayasaların hangisinde ilk kez millî egemenlik ilkesi kabûl                 edilmiştir?
                A)               1876          B)   1921                            C)          1924                       D)   1961                               E)   1982
 
27.           Meclis Hükümeti sisteminde devlet başkanı olmaz. Bunun sebebi        aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            Millî egemenlik ilkesinin kabûl edilmiş olması
                B)            Çoğunlukçu demokrasi anlayışının benimsenmiş olması
                C)   Güçler birliği ilkesinin kabûl edilmiş olması
                D)            Devletin rejiminin olmaması
                E)            Anayasanın “yumuşak” olması
 
28.           Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması     gereken bir özelliktir?                                           
                A)            Yasama organının çift meclisli olması  
                B)            Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi       
                C)            Yasaların halk oyuna sunulması           
                D)            Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi
                E)            Yasama organının, Bakanlar Kurulu’nu düşürebilmesi
 
29.           Demokratik hukuk devletinde aşağıdaki koşullardan hangisini taşıma  zorunluluğu yoktur?
                A)            Vatandaşların, seçimlerdeyaş ve sezginlik dışında bir nitelik                                                            aranmadan oy hakkına sahip olması               
                B)            Yürütme ve yasama işlemlerinin yargı denetimine tâbi olması
                C)            Kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olması
                D)            Çoğunlukçuluk ilkesine uyulması
                E)            Çoğulculuk ilkesine uyulması
 
   30. Aşağıdakilerden hangisi demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden                                                    değildir?
                A)            Devleti yönetme gücünün kaynağının millet olması
                B)            Devlet başkanının hükümeti kurma görevini en çok oyu almış                                                                   siyasî parti liderine vermesi
                C)            Bireyin, başkalarına zarar vermeden davranışlarında özgür olması
                D)            Bireylerin yasalar önünde eşit olması
                E)            Birden çok siyasî partinin bulunması
 
  31. Aşağıdakilerden hangisi “Kanunî Hakim Teminatı”dır?
                A)            Yargının bağımsız olması
                B)            Vatandaşların, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına                                                                                 alınması
                C)            Kuvvetler Ayrılığı İlkesi’nin geçerli olması
                D)            Siyasî sistemdeki temel siyasî karar organlarının genel oya dayanan                                    serbest seçimlerle oluşması
                E)            Hiç kimsenin, kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka mahkeme                                      önüne çıkartılamaması   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
32.  İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür?
                 A)   Eski Çinliler                    C)            Eski Yunanlılar                      E)            İngilizler
                 B)   Eski Mısırlılar                 D)            Romalılar
 
33. Aşağıdakilerden   hangisi,   Türkiye   Cumhuriyeti’nde    yarı    doğrudan       demokrasinin uygulanması anlamına gelebilir?
                A)            Anayasanın   değiştirilme kaldırma veya yeni anayasa kabûlü                                                                            için referandum yapılması
                                                                                                                                                                                                                                                 TEST 1         -2-
 
                 B)          Halkın seçtiği temsilcilerin halk adına kararlar alması
                 C)          Halkın tamamının alınan kararlara katılması
                 D)          Cumhurbaşkanının milletvekillerince seçilmesi
                 E)          Yasa çıkarma yetkisinin, halkın seçtiği üyelerden oluşan                                                                                     TBMM’ye ait olması
 
34.  Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme - seçilme   hakkını hangi yıl           kullanmıştır?
                 A) 1839                                B)   1856                                   C)       1876            D)       1908                      E)               1921
 
35. Kanun-i Esasî’de   “Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı   Osmanoğulları                      soyunun en büyük erkek evladına aittir” hükmü vardır.
                Bu madde, Osmanlı Devleti’nin hangi rejimi taşıdığını        göstermektedir?
                A)            Meşrûtî monarşi                     C)            Millî iradenin üstünlüğü         E)           Teokrasi                
                B)            Monarşi                                                 D)            Parlamenter sistem
 
36. Kanun-i Esasî’de “Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı      olamaz” hükmü yer almaktadır.
                Bu madde, Osmanlı Devleti’nin hangi   siyâsî   karakteri                                                               taşıdığını                   göstermektedir?
                A) Teokrasi                                                                           C)            Monarşi                                                 E) Lâik                  
                B)            Parlamenter sistem                 D)            Meşrûtî monarşi
 
37. Kanun-ı Esasî’de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan’a           verilmiştir. Âyan Meclisi’nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar                 tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi’nin üyeleri 4 yılda bir yapılan  seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden                 oluşacaktır. Yürütme yetkisi, padişahın başında bulunduğu Heyet-i      Vükela’ya (Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Yasa teklifini sadece Heyet-i                 Vükela yapabilecektir. Heyet-i Vükela’nın başkan ve bakanlarını padişah            seçecek ve azledecektir. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle            polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülen kişileri sürgüne          gönderebilecektir.
                Yukarıdaki hükümlerden yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan          hangisine varamayız?
                A)            Osmanlı halkına ilk kez seçme-seçilme hakkı verilmiştir
                B)             Âyan   Meclisi üyelerini       padişahın   seçmesi   millet                                                                                     egemenliği ilkesine ters düşmektedir
                C)             Mebusan Meclisi bir danışma meclisi niteliğindedir
                D)             Osmanlı Devleti Meşrûtî Monarşi’ye geçmiştir
                E)             Hıristiyanlar il genel meclislerine seçilebileceklerdir
 
38. Kanun-i Esasî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil       padişaha karşı sorumludur” hükmü  yer almaktadır.
                Bu madde ile aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?
                A)            Padişahın yetkileri millî iradenin üstündedir
                B)            Padişahın suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme hakkı vardır.
                C)            Meclis-i Mebusan gerçekte bir danışma meclisi niteliği taşımaktadır
                D)            Millet egemenliği tam olarak oluşmamıştır
                E)            Meşrûtî Monarşi yönetimi tam olarak gerçekleşmemiştir
 
39. 1856 Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanların il genel meclislerine                           seçilebilmeleri kabûl edilmiştir.
                Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?
                A)            Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması hızlanmıştır
                B)            Müslüman olmayanlarla Müslümanlar arasındaki en önemli ayrılık                                     giderilmiştir
                C)            Yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasına imkân sağlamıştır
                D)            Lâiklik uygulamasına geçişte ilk adım atılmıştır
                E)            Müslüman olmayanlar da Meclis-i Mebusan’a girmişlerdir
 
40.           Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti,           mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir.
                Bu durum, demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
                A)             Çoğunluk ilkesi                                                     D)             Muhalefet olma ilkesi
                B)             Çoğulculuk ilkesi                                  E)             Genel oy ilkesi
                C)             Eşitlik ilkesi
 
41.           Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk              tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler               yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk, beğenmediği             temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir.
                Bu bilgilerde, demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde                 durulmuştur?
                A)            Düşünce ve kanaatlere saygı                  D)            Özgürlük
                B)            Vatandaşların eşitliği                                                             E)            Birlik ve dayanışma
                C)            Egemenliğin kullanılması
 
 
 
42.           Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi      vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve                 bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir.
                Türkiye’de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı              ilkesi kabûl edilmiştir?
                A)            1876 Kanun-i Esasî                                               D)            1961 Anayasası
                B)            1921 Anayasası                                                     E)            1982 Anayasası
                C)            1924 Anayasası
 
43.   I.   İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması
                 II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması
                 III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi
                 IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması
Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?
A)      Uluslar arası ilişkilerden
B)       Hükümetten
C)      Uluslar arası antlaşmalardan
D)      Anayasal hüküm ve ilkelerden
E)       Devletin bağımsız olmasından
 
44.           Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasi yönetiminin yerleşmesine             en az katkıda bulunmuştur?
                A)             Saltanatın kaldırılması
                B)             Cumhuriyetin ilk yıllarında tek parti yönetiminin olması
                C)             1946’da çoğulculuk ilkesinin uygulamaya konulması
                D)             TBMM’nin açılması
                E)             Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
 
45. I.     Islahat Fermanı
                II.   Sened-i İttifak
                III. Tanzimat Fermanı
                IV. Kanun-i Esasî
                V.   II.Meşrutîyet
                Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik       sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            III-I-II-IV-V                                          D)            II-III-I-IV-V
                B)            II-IV-I-V-III                                          E)            I-III-II-V-IV
                C)            III-II-I-IV-V
 
46. I.    II.Abdülhamit’in İstibdat Dönemi
                II.   I.Meşrutîyet Dönemi
                III. Tanzimat Dönemi
                IV. II.Meşrutîyet Dönemi
                Yukarıda, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki dönemler           verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            I-II-III-IV                              D) II-III-I-IV
                B)            III-I-II-IV                              E) III-II-I-IV
                C)            II-I-III-IV
 
47.  Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa                                                     aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            1961 Anayasası                                                    D)            1924 Anayasası
                B)            Kanun-i Esasî                                                        E)            1982 Anayasası
                C)            Teşkilât-ı Esasîye
 
48.           Kanun-i Esasî ile meşrûtî monarşi tam olarak oluşmamıştır. Bu            durumun                 temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            Kadınların seçme ve seçilme hakkının bulunmaması
                B)            Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi
                C)            Padişahın polis araştırması yaptırabilmesi
                D)            Heyet-i Vükela’nın başkan ve üyelerini padişahın seçmesi
                E)            Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela’nın yapabilmesi
 
49.I.Meşrûtiyet Dönemi’nde hükümet (Heyet-i Vükela) padişaha karşı                sorumlu iken, sonradan, meclise karşı sorumlu duruma gelmiş ve böylece                 meşrûtî monarşi tam olarak oluşmuştur. Bu durum aşağıdaki               gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
                A)            I.Meşrutîyet’in ilanı                                                              D)            Teşkilat-ı Esasîye
                B)            1921 Anayasası                                                                    E)            II.Meşrutîyet’in ilanı
                C)            Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 
50.           Kabûl edilme veya değiştirilmesi yasalarla aynı prosedüre tâbi anayasaya            aşağıdaki adlandırmalardan     hangisi verilir?
                A)            Sert anayasa                                                          D)            Nitelikli anayasa
                B)            Yumuşak anayasa                  E)            Meşrutî monarşi
                C)            Kazuistik anayasa
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              TEST 1                     -3-
 
51.           Ülkemizde yasama ve yürütme organlarının yasamada toplandığı oluşum            aşağıdakilerden hangisidir?    
                A)            Tanzimat fermanı                                   D)            1924 Anayasası
                B)            Kanun-i Esasî                                                        E)             Islahat Fermanı
                C)            Sened-i İttifak
 
52.           Aşağıdakilerden hangisi anayasanın temel özellikleri arasında               gösterilemez?
                A)            Cumhurbaşkanı atamayla değil seçimle gelir
                B)  Konuları genel hatlarıyla düzenler
                C)            Yasalar anayasaya aykırı olamaz
                D)            Devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi düzenlemek temel işlevidir
                E)            En  temel yasadır
 
53.           Aşağıda 1924 Anayasası’na konulan “ilk”ler yer almaktadır.
                Bir tanesi 1924 öncesine aittir. O hangisidir?
                A)            1928’de “devletin dini İslamdır” ibaresi anayasadan çıkartılmıştır
                B)            1937’de Altı Temel İlke anayasaya girmiştir
                C)            Kabine Hükümeti sistemi benimsenmiştir
                D)            Millî egemenlik ilkesi kabûl edilmiştir
                E)            Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir
 
54.           1921 Anayasası’nda (Teşkilat-ı Esasîye) Meclis Hükümeti sistemi                                       benimsenmiştir. Bunun sebebi nedir?
                A)            Padişahlık henüz kaldırılmadığı için
                B)            Halifelik kaldırılmadığı için
                C)            Yeni devletin yönetim biçimi belirlenmediği için
                D)            Milletvekilleri yürütmeye ortak olmak istedikleri için
                E)            Güçler birliği ilkesi benimsendiği için
 
55.           1839, 1856, 1876, 1908, 1921, 1924, 1928, 1937, 1961, 1971, 1982, 1995
                Ülkemizde yukarıdaki yılların hangilerinde yeni anayasa kabûl         edilmiştir?
                A)            1876-1908-1934-1961-1982
                B)            1876-1921-1928-1961-1982
                C)            1876-1908-1921-1961-1982
                D)            1876-1921-1924-1961-1982
                E)            1876-1924-1937-1961-1982
 
56.           Kadınlara genel seçimlerde seçme-seçilme hakkının verilmesi hangi     anayasada yapılan düzenlemeyle gerçekleşmiştir?
                A)            1876                       B)            1921                       C)            1924                       D)            1934                       E)            1961
 
57.           Kanûn-ı Esâsî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil,            padişaha karşı sorumludur” hükmü de yer almaktadır.
                Bu madde ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine varırız?
                A)            Padişahın suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme yetkisi vardır
                B)            Millî iradeden söz edemeyiz
                C)            Meşrûtî Monarşi tam olarak oluşmuştur
                D)            Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması hızlanmıştır
                E)            Müslüman olmayanlar da Meclis-i Mebusan’a girmişlerdir
 
58.           Ülkemizde gerçek anlamda meşrûtî monarşi yönetimi ilk ne zaman      gerçekleşmiştir?
                A)            1856                       B)            1876                       C)            1908                       D)            1921                       E)            1924
 
59.           Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesi ilk kez ne zaman kabûl edilmiştir?
                A)            1808 Sened-i İttifak
                B)            1839 Tanzimat Fermanı
                C)            1856 Islahat Fermanı
                D)            1876 Kanun-i Esasî
                E)            1908 II.Meşrûtîyet
 
60.           Anayasa temel kanundur. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.
                Buna göre, anayasa için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
                A)            Anayasa en üstün kanundur
                B)            Anayasa değiştirilemez
                C)            Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir
                D)            Anayasaya herkes uymak zorunda değildir
                E)            Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir
 
61.           Aşağıdakilerden hangisi “Yumuşak anayasa” nın tanımıdır?
                A)            Kuvvetler Birliği ilkesini ön görür
                B)            Kuvvetler Ayrılığı ilkesini ön görür
                C)            Değiştirilme veya kabûl edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahiptir
                D)            Değiştirilme veya kabûl edilmesi için  “nitelikli oy” şartı aranır
                E)            Millî egemenlik ilkesinin kabûl eder
 
 
 
62.           Aşağıdaki anayasalardan hangisinde devlet başkanı yoktur
                A)            1876                        B)            1921                        C)            1924                        D)            1961                        E)            1982
 
63.           1921 Anayasası’nda en önemli değişiklik aşağıdakilerin hangisiyle      yaşanmıştır?
         A)            Saltanatın kaldırılmasıyla                      
                B)            Halifeliğin kaldırılmasıyla
                C)            I. İnönü Savaşı’yla                               
                D)            Düzenli ordunun kurulmasıyla
                E)            Cumhuriyet’in ilânıyla
 
64.           1921 Anayasası’nda;
                I.    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
                II.   Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM’de toplanır
                                 hükümleri yer almıştır.
                Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
                A)            Kuvvetler Birliği’nin benimsendiğine
                B)            Devletçilik İlkesi’nin uygulanacağına
                C)            Milletin yöneticilerini kendisinin seçeceğine
                D)            Yasaların Meclis tarafından uygulanacağına
                E)            TBMM’nin yürütme yetkisini Türk halkı adına kullanacağına
 
65.           1946 yılından itibaren çok partili hayata geçilmesi, aşağıdaki ilkelerden               hangisinin uygulanmasına başlandığı anlamına gelmektedir?
                A)            Kuvvetler Birliği                                                    D)            Çoğunlukçuluk
                B)            Sosyal Hukuk devleti                                            E)            Lâiklik
                C)            Çoğulculuk
 
66.           İlk kez 1924 Anayasası’nda çoğunlukçu demokrasi anlayışı                 benimsenmiştir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışının tanımı  aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            Tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesi
                B)            İki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi
                C)            Oy çokluğu ilkesinin geçerli olması
                D)            Seçime, birden çok siyâsî partinin eşit koşullarda girmesi
                E)            Yasama organı tarafından Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde                                                        Kararname çıkarma yetkisi verilmesi
 
67.           Yasama yetkisinin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından  bölüşüldüğü anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            Kanun-i Esasî                                                      
                B)            1961 Anayasası
                C)            Teşkilat-ı Esasîye                                 
                D)            1982 Anayasası
                E)            1924
 
68.           Türk tarihinde temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı biçimde              düzenlendiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            1876 Anayasası                     C)            1924 Anayasası                      E)            1982 Anayasası
                B)            1921 Anayasası    D)            1961 Anayasası                                                                    
 
69.           Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’na özgü bir durum değildir?
                A)            Sosyal Hukuk devleti ilkesi ilk kez bu anayasada yer almıştır
                B)            Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi kabul edilerek                                    Anayasa Mahkemesi kurulmuştur
                C)            Temel hak ve özgürlüklerin en fazla olduğu anayasadır
                D)            Her sorunu kuralla çözme yöntemini esas alır
                E)            Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi                                      ilk kez bu anayasada verilmiştir.
 
70.           Aşağıda, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak özellikleri verilmiştir.
                 Bir tanesi sadece 1982 Anayasası’na özgüdür. O hangisidir?
                A)             Askerî müdahale sonrasında hazırlanmışlardır
                B)             Sivil ve askerî olmak üzere iki kanat vardır
                C)             Halk oyuna sunulmuşlardır
                D)   Anayasanın Halk oylaması cumhurbaşkanı seçimiyle birleştirilmiştir
                E)             Sivil kanat seçimle değil atamayla gelmiştir
 
71.           Kadınlar, yerel seçimlerde seçme hakkını aşağıdaki yıllardan hangisinde              almışlardır?
                A)            1926                       B)            1930                     C)            1931                      D)            1934                      E)            1946
 
72.           1961 Anayasası’na 1971’de müdahale edilerek yargı denetimine          kısıtlama getirilmiştir.
                Aşağıdakilerden hangisi bu kısıtlamayı içermektedir?
                A)            Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması
                B)            Bakanlar Kurulu’na kararnâme çıkarma yetkisi verilmesi
                C)            TRT’nin özerkliğinin kaldırılması
                D)            Üniversite özerkliğinin azaltılması
                E)            Ağır Ceza mahkemeleri kurulması
                                                                                                                                                                                                                                                                           TEST 1       -4-    
 
73.           I.                            1924 Anayasası’nda 1928’te yapılan değişiklikle,
                 II.                           1924 Anayasası’nda 1931’te yapılan değişiklikle,
                 III.          1924 Anayasası’nda 1934’de yapılan değişiklikle,
                 IV.          1924 Anayasası’nda 1937’da yapılan değişiklikle,
                 V.                           1924 Anayasası’nda 1946’da yapılan değişiklikle.
                Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle Çoğulculuk     İlkesi uygulanmaya başlanmıştır?
                A)            I                                             B)            II                                            C)            III                                          D)            IV                                           E)            V
 
74.           Değiştirilmesi özel kurallara bağlı anayasa hangi adla nitelendirilir?
                A)            Yumuşak anayasa                 
                B)            Kuralcı anayasa
                C)            Sert anayasa                                                         
                D)            Çoğulcu anayasa
                E)            Kazuistik anayasa
 
75.           Değiştirilme veya kabûl edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahip anayasa             nasıl nitelendirilir?
                A)            Çoğunlukçu anayasa                             
                B)            Ayrıntıcı anayasa
                C)            Devletçi anayasa                                   
                D)            Yumuşak anayasa
                E)            Sert anayasa
 
76.           “Oy çokluğu” nun geçerli olduğu ilkeye ne ad verilmektedir?
                A)            Genel oy                                               
                B)            Çoğunluk
                C)            Çoğulculuk                                           
                D)            Lâiklik
                E)            Eşitlik
 
77.           Birden çok siyasî partinin eşit koşullar altında seçimlere girmesi hangi                 ilkeyle ilgilidir?
                A)            Çoğunluk                               C)            Genel oy                                                               D)            Çoğulculuk                                           
                B)            Eşitlik                                    D)            Milliyetçilik
 
78.           Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini aşağıdakilerden            hangisi yapar?
                A)            TBMM                                                                  D)            Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
                B)            Bakanlar Kurulu                                    E)            Anayasa Mahkemesi
                C)            Danıştay
 
79.           TBMM’de toplantı yeter sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            Üye tam sayısının en az üçte biri
                B)            Üye tam sayısının en az üçte ikisi
                C)            Üye tam sayısının salt çoğunluğu
                D)            Üye tam sayısının en az beşte üçü
                E)            Üye tam sayısının en az beşte biri
 
80.           Cumhurbaşkanı, TBMM’de kabul edilen yasaları, kaç gün içerisinde    Resmî Gazete’de yayınlar?
                A)            7 gün                                                     C)            30 gün                                   E)            60 gün
                B)            15 gün                                   D)            45 gün
 
81.           Milletvekilliği düşen kişi, işlemin iptali için, Meclis Genel Kurulu        kararının alındığı tarihten başlayarak, kaç gün içerisinde, nereye                 başvurabilir?
                A)            7 gün-Yüksek Seçim Kurulu                 D)            15 gün-Anayasa Mahkemesi
                B)            7 gün-Anayasa Mahkemesi                                   E)            15 gün-Yüksek Seçim Kurulu
                C)            7-gün Danıştay
 
82.           Meclis Genel Kurulu tarafından üyeliği düşürülen milletvekilinin, itirazını,          aşağıdakilerden hangisi, kaç gün içinde karara bağlar?
                A)            Yüksek Seçim Kurulu-7 gün                 D)            Anayasa Mahkemesi-15 gün
                B)            Danıştay-15gün                                                                                    E)            Yüksek Seçim Kurulu-15 gün
                C)            Anayasa Mahkemesi-7gün
 
83.           Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen yasanın Resmî      Gazete’de yayınlanmasını uygun bulmaması durumunda, bir daha                 görüşülmek üzere TBMM’ye iade etme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            7 gün                                                      C)            30 gün                                   E)            60 gün
                B)            15 gün                                   D)            45 gün
 
84.           Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Başkanlık Divanı içerisinde yer almaz?
                A)            Kâtip üyeler                                                           D)            Meclis Başkanı
                B)            İdare amirleri                                         E)            Başkan vekilleri
                C)            Grup başkanları
 
 
 
85.           Cumhurbaşkanı, siyasî ve hukukî sorumsuzdur. Sadece vatana ihanetle               suçlanabilir.
                Cumhurbaşkanının “vatana ihanet” suçlamasıyla Yüce Divan’a       gönderilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle mümkündür?
                A)            TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi üzerine, üye tam                                  sayısının en az üçte birinin “suçludur” demesi
                B)            TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam                                     sayısının salt çoğunluğunun “suçludur” demesi
                C)            TBMM üye tam sayısının en az onda birinin teklifi üzerine, üye tam                                  sayısının en az dörtte üçünün “suçludur” demesi
                D)            TBMM üye tam sayısının en az dörtte üçünün teklifi üzerine, üye tam                                 sayısının en az üçte ikisinin “suçludur” demesi
                E)            TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam                                     sayısının en az dörtte üçünün “suçludur” demesi
 
86.           1982 Anayasası, TBMM dışından da Cumhurbaşkanı seçilmesine imkân             vermektedir.
                Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?
                A)            Meclis Üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifi
                B)            Meclis üye tam sayısının en az yirmide birinin yazılı teklifi
                C)            Meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi
                D)            Bir siyasî parti grubunun yazılı teklifi
                E)            Meclis’deki siyasî parti genel başkanlarının yazılı önerisi
 
87.           Anayasa Mahkemesi’ne, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve           TBMM İç Tüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil        ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açılabilir.
                Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmaya, aşağıdakilerden hangisi              yetkili değildir?
                A)            Cumhurbaşkanı
                B)            TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarındaki üyeler
                C)            İktidar partisi Meclis grubu
                D)            Ana muhalefet partisi Meclis grubu
                E)            TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler
 
88.           Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararnamenin veya iç tüzüğün Resmî Gazete’de                 yayınlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?
                A)             15                                           B)            30                                           C)            45                                           D)            60                                           E)            90
 
89.           Boşalan bir bakanlığa, kaç gün içinde atama yapılması zorunludur?
                A)            7                                            B)            15                                          C)            20                                          D)            30                                           E)            45
 
90.           Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alamaması, güvensizlik oyuyla            düşürülmesi veya yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden                 sonra Bakanlar Kurulu kaç gün içinde kurulmak zorundadır?
                A)            7                                            B)            15                                          C)            30                                           D)            45                                           E)            60
 
91.           Bakanlar Kurulu’nun programı, kuruluşundan itibaren en geç ne kadar                süre içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve                 güvenoyuna başvurulur?
                A)            3 gün                      B)            7 gün                      C)            15 gün                    D)            Bir ay                     E)            3 ay
 
92.           Bakanlar Kurulu’nun TBMM’den güvenoyu isteminin reddedilmesi,    aşağıdaki                 oranların hangisiyle gerçekleşir?
                A)            Üye tam sayısının salt çoğunluğu
                B)            Üye tam sayısının üçte biri
                C)            Üye tam sayısının beşte biri
                D)            Üye tam sayısının üçte ikisi
                E)            Üye tam sayısının beşte üçü
 
93.           Anayasa Mahkemesi, kendisine bir kanunun anayasaya aykırılığı         iddiasıyla açılan iptal davasını ne kadar süre içinde sonuçlandırır?
                A)            1 ay                        B)   2 ay                 C)            3 ay                        D)            4 ay                        E)            5 ay
 
94.           Anayasa Mahkemesi’nin, bir kanunun iptali için, işin esasına girerek  verdiği red kararının Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra kaç yıl                 geçmedikçe, aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar            başvuruda bulunulamaz?
                A)            3                                            B)            5                                            C)            10                                          D)            12                                           E)            15
 
95.           TBMM’de genel ve özel af ilanının oranı aşağıdakilerden hangisidir?
                A)            Üye tam sayısının en az salt çoğunluğu
                B)            Üye tam sayısının en az üçte biri
                C)            Üye tam sayısının en az beşte üçü
                D)            Üye tam sayısının en az yarısı
                E)            Üye tam sayısının en az beşte biri
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          TEST 1        -5-
 
96.           Milletvekilinin üyeliğinin düşmesi için, en az kaç üyenin “evet” oyu    kullanması zorunludur?
                A)            Üye tam sayısının salt çoğunluğu
                B)            Üye tam sayısının üçte biri
                C)            Üye tam sayısının dörtte üçü
                D)            Oy birliği
                E)            Üye tam sayısının beşte üçü
 
97.           Ara seçime gidilebilmesi için, genel seçimin üzerinden ne kadar süre    geçmelidir?
                A)            3 ay                        B)            6 ay                        C)            12 ay                      D)            24 ay                      E)            3 0 ay
 
98.           Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçime gidilemez?
                A)            3 ay                        B)            6 ay                        C)            12 ay                      D)            24 ay                      E)            30 ay
 
99.           Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
                A)  Bakanlar Kurulu                               C) TBMM                                                             E) IMF
                B)  Cumhurbaşkanı                 D) Merkez Bankası
 
100.Ara seçim, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde kaçını           bulduğu zaman yapılabilir?
                A) %3                                     B)            %5                                          C)            %7                                           D)            %10                                         E)            %12
 
101.Gerekli şartlar oluştuğu durumda, ara seçimin yapılmasına ne kadar                                              süre içinde karar verilir?
                A)            3 ay                        B)            4 ay                        C)            5 ay                        D)            6 ay                                        E)            1 yıl
 
102.         “Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM’de üyesinin kalmaması            durumunda, boşalmayı takip eden …günden sonraki ilk pazar günü ara                 seçim yapılır.”
                Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle dolacaktır?
                A)            15                                          B)            30                                          C)            45                                          D)            60                                           E)            90
 
103.Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 20         milletvekilinin imzasıyla verilebilir.
                Bakanlar Kurulu’nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam      sayısının en az kaçının güvensizlik oyu vermesiyle gerçekleşir?                 (Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır).
                A)            Üye tam sayısının en az üçte biri
                B)            Üye tam sayısının en az beşte biri
                C)            Oy birliği
                D)            Üye tam sayısının salt çoğunluğu
                E)            Yukarıdakilerden hiçbiri
 
104.Meclis Soruşturması, Başbakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu  hakkında,                TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile                 istenebilir. Meclis. Bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda,                 kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.         Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis’e                 sunar. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilememesi halinde, komisyona 2           aylık yeni ve kesin süre verilir. Bu süre içinde raporun TBMM                 Başkanlığı’na teslimi zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten  itibaren 10 gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün    içinde görüşülür ve gerekli görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a             sevkine karar verilir.
                Yüce Divan’a sevk kararı, TBMM üye tam sayısının en az hangi oranı             ile gerçekleşir?
                A)            Üye tam sayısının üçte biri
                B)            Üye tam sayısının salt çoğunluğu
                C)            Üye tam sayısının üçte ikisi
                D)            Üye tam sayısının beşte üçü
                E)            Üye tam sayısının dörtte üçü
 
105.         TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde kaç seçim          yapılabilir?
                A)            1                                             B)            2                                             C)            3                                            D)            4                                             E)            Hiç biri
 
106.TBMM, bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?
                A)            15 gün                     B)            1 ay                         C) 45 gün                                D)            2 ay                         E)            3 ay
 
107.Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü       hal veya sıkıyönetimi ne kadar süreliğine ilan edebilir?
                A)            3 ay                         B)            4 ay                         C)            6 ay                         D)            1 yıl                        E)            2 yıl
 
 
 
 
 
 
 
108.TBMM’de anayasa değişikliğine ilişkin kanun, aşağıdakilerden                                                    hangisiyle gerçekleşir?
                A)            Üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam                                                       sayısının beşte üç çoğunluğu
                B)            Üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam                                     sayısının salt çoğunluğu
                C)            Üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam                                      sayısının üçte biri
                D)            Üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı teklifi üzerine, Üye tam                                     sayısının dörtte üçü
                E)            Üye tam sayısının yarısının teklifi üzerine, üye tam sayısının salt                                                        çoğunluğu
 
109.Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
                A)             TBMM                                                                C)             Cumhurbaşkanı                                   E)             Başbakan
                B)             Bakanlar Kurulu                   D)             Kamu tüzel kişileri
 
110.1982 Anayasası’na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
                A)            3                                              B)            4                                             C)            5                                             D)            6                                              E)            7
 
111.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek
                 hükümlerden biri değildir?
A)       Resmi dilin Türkçe olması
B)       Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu
C)       Milli marş
D)       Devletin adı
E)       Başkentin Ankara olması
 
112.1982 Anayasası’na  göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki   kanunlardan
                 hangisini Meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?
A)       Ceza Kanunu
B)       Bütçe Kanunu
C)       Af Kanunu
D)       Anayasa değişikliğine ilişkin kanun
E)       İş Kanunu
 
113.1982 Anayasası’na göre olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime aittir?
 A)   İç İşleri Bakanlığı
 B)    TBMM
 C)   Milli Güvenlik Kurulu
 D)   İç İşleri Bakanının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu
 E)    Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
 
114.Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine TBMM olağanüstü hal uygulamasını       her defasında ne kadar süre daha uzatabilir?
                   A)         2 ay                                        B)             4 ay                       C)             6 ay                      D)             1 yıl                      E)            2 yıl
 
115.Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisiilk                                              hangi yıl verilmiştir?
                   A)         1921                      B)            1924                      C)            1961                      D)            1971                      E)            1982
 
116. I.                     1921 Anayasası’nda, 1924’de yapılan değişiklikle,                              
                 II.                          1924 Anayasası’nda, 1928’de yapılan değişiklikle,                              
                 III.         1924 Anayasası’nda, 1946’da yapılan değişiklikle,                              
                 IV.         1924 Anayasası’nda, 1937’de yapılan değişiklikle,                              
                 V.          1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle                                                                 
                 Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi                 anayasada yer almaya başlamıştır?
                   A)         I                                             B)            II                                            C)            III                                          D)            IV                                          E)            V
 
117.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde zaman zaman gündeme gelen                                                 azınlık hükümeti şeklinin özelliğidir?                                                                 
                 A)          Meclis çoğunluğuna sahip olmayan   bir hükümetin          
                                               meclisten güvenoyu alması                                                                                                  
                 B)          Birden fazla partinin hükümette yer alması                                                          
                 C)          Hükümette tek bir partinin üyelerinin bulunması                  
                 D)          Meclisteki bütün partilerin üyelerinin hükümette yer alması                                              E)          Hükümet üyelerinin tek tek meclis tarafından seçilmesi
 
 
118.Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir.
                 Bu sisteme aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda       geçilmiştir?                           A)             TBMM’nin açılması                                                                                                                                                        
                 B)             Cumhuriyetin ilanı                                                                                                                                                           
                 C)             Saltanatın kaldırılması                                                                                                                                      
                 D)             Çok partili hayata geçilmesi                                                                                                              
                 E)             Kanun-i Esasî’nin ilan edilmesi
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           TEST 1       -6-    
 
119.“Yürürlükteki kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” ilkesi,                                                                                              Anayasanın hangi özelliği ile ilgilidir?                                                                                             
                 A)             En üstün kanun olmasıyla                                                                                                
                 B)             Toplum tarafından benimsenmiş olmasıyla
                 C)             Devlet eliyle oluşturulmuş olmasıyla                                                                
                 D)             Millî olmasıyla                                                                                                                                                 
                 E)             Herkesi bağlayıcı olmasıyla
 
120.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy                                                     kullanma hakkına sahiptir?                                                                                                                                                             
                 A)             Hükümlüler                                                                                        D)             Tutuklular                                           
                 B)    Askeri öğrenciler                                                           E)             Er ve erbaşlar                     
                 C)             18 yaşından küçükler        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST 2
IV. BÖLÜM : İDARE HUKUKU ve GENEL KÜLTÜR
 
1.             Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesi’nin gereklerinden biri     sayılamaz?
                A) Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması
                B) Yargı bağımsızlığının sağlanması
                C) Anayasal üstünlüğün sağlanması
                D) İdarenin yargısal denetiminin sağlanması
                E) Meclis üstünlüğünün sağlanması
 
2.             Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku’nun özelliklerinden biri değildir?
                A)  Genç bir hukuk dalıdır
                B)  Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır
                C)  İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır
                D)  Kamu yararı düşüncesi hakimdir
                E)  Uyuşmazlık adli yargıda çözümlenir
·          Tedvin: Düzenleme, derleme.
 
3.             Aşağıdakilerden hangisi İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ni sağlamaya yönelik              bir anayasal kurumdur?
                A) İdari işlemlerin yargı denetimine tâbi olması
                B) İdari vesâyet
                C) Yerel yönetimler
                D) Kamu tüzel kişiliği
                E) Yerinden yönetim
·          1982 Anayasası’nda “İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmü yer almış, bunun da, vesayet denetimi ile sağlanacağı hükme bağlanmıştır.
 
4.             Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?             
                A)   Yasalar                                                                           D) Kanun Hükmünde Kararnameler     
                B)   Tüzükler                                                                         E) İçtihatlar
                C)   Yönetmelikler 
·          İçtihat, hukukun yazılı değil, yardımcı kaynağıdır. Bir hukukî sorun karşısında, mahkeme veya hukuk bilginlerinin görüşü demektir.         
 
5.             Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına girmez?      
                A)   Vergi Hukuku                  D)   Medeni Hukuk                     
                B)   Anayasa Hukuku           E)   Devletler Genel Hukuku      
                C)   Ceza Hukuku
·          Medeni Hukuk Özel Hukuk kapsamındadır.                                                                                                      
 
6.             Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?                                    
                A)   Dilekçe hakkı                   D)   Seçme hakkı         
                B)   Konut hakkı                                    E)   Alacak hakkı
                C)   Vatan hizmeti hakkı     
·          Dilekçe-Seçme-Vatan Hizmeti hakları, Kamu Hakları’nın Siyasî Haklar bölümü içerisinde yer alır. Konut Hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar Kamu haklarındandır. Alacak Hakkı, bireyin başka bireylerle ilişkisini içerdiği için Özel Hukuk’un alanına girer.
                                                                                             
7.             Kişi, aile, borç ve eşya hukukuyla ilgili ilişkileri düzenleyen hukuk dalı               aşağıdakilerden hangisidir?                                                   
                A) Özel hukuk                                     C) Anayasa hukuku                         E) Medeni hukuk        
                B) Kamu hukuku                  D) Devletler hukuku
·          Medenî Hukuk’un Başlangıç Bölümü’nde, Kişi, Aile, Miras ve Eşya Hukuku’nu içerdiği belirtilir. Geniş anlamıyla Borçlar Hukuku’nu da kapsar.
 
8.             Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olan mutlak haklara örnek             verilebilir?
                A) Mülkiyet Hakkı                 D) Kira hakkı
                B) Alacak Hakkı                                    E) Sözleşme Yapma Hakkı
                C) Temsil Hakkı
·          Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Nispî haklar, sadece ilgilisine karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet Hakkı, herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olduğu için, mutlak haklar içinde yer alır.
 
9.             Aşağıdakilerden hangisi siyasî kamu hakları içinde yer alır?
                A) Konut Hakkı                     D) Seyahat etme özgürlüğü
                B) Sağlık Hakkı                      E) Dilekçe Hakkı
                C) Çalışma Hakkı
·          Konut, Sağlık ve Çalışma haklarını Sosyal ve Ekonomik Haklar içerisinde yer alır. Seçme-seçilme, Vatandaşlık, Vatan Hizmeti, Memur Olma ve Dilekçe hakları Siyasi Kamu Hakkı olarak kabûl edilmiştir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -1-
 
 
10.           Medeni Hukuk ile Özel Hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi                 kullanılması Medeni Hukuk’un aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur?
                A) Özel Hukuk’un tek dalı olmasının
                B)  Özel Hukuk’un en belirgin dalı olmasının
                C)  Özel Hukuk’un en geniş ve en önemli dalı olmasının
                D) Özel Hukuk’un bizzat kendisini ifade etmesinin
                E)  Sadece özel kişileri ilgilendirmesinin
 
11.           Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk alanına giren hukuk dallarından biri            değildir?
                A) Medeni Hukuk                                                                 D) Ticaret Hukuku
                B) Devletler Özel Hukuku                                    E)   İş ve Soysal Güvenlik Hukuku
                C) Borçlar Hukuku
·          İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalıdır.
 
12.           Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk un bir alt dalı olan Medeni Hukuk’un          düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?
                A) Şahsın Hukuku                                                D) Eşya Hukuku        
                B) Miras Hukuku                    E) Ticaret Hukuku                              
                C) Aile Hukuku
·          Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk gibi Özel Hukuk’un bir alt dalıdır. Medeni Hukuk’un alt dalı değildir. Medeni Hukuk’un alt dalları, Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku’dur.
 
13.           Bakanlar Kurulunun çalışma biçimlerine ait özellikler arasında             sayılamayacak husus aşağıdakilerin hangisinde yer almamıştır?
                A) Bakanlar Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alabilmesi
                B) Bakanlar Kurulu kararları için oy birliğinin gerekli olması
                C) Bakanlar Kurulu’nun sıkça başvurduğu yöntemlerden birinin elden                                               imza yolu olması
                D)  Bakanlar Kurulu’nun çalışma usullerinin bir iç tüzükle düzenlenmemiş                          olması
                E)  Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan ve gerekli görülen hallerde                                                                          Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması
·          Bakanlar Kurulu’nda kararlar oy birliği ile alınır. Bütün üyelerin karara katılmaları gereklidir. Çoğunlukla karar alma yolu yoktur.
 
14.           Kamulaştırmada bedel davasına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
                A) Ceza Mahkemesi                                                                             D) İdare Mahkemesi
                B)  Sulh Mahkemesi                                                                              E) Danıştay
                C)  Asliye Hukuk Mahkemesi
 
15.           Aşağıdakilerden hangisi “Genel Uygunluk Bildirimi” vermeye yetkilidir?
                A)   Maliye Bakanlığı                              D)   Defterdarlık                    
                B)   Bakanlar Kurulu                                              E)   Danıştay
                C)            Sayıştay
·          Sayıştay, Genel Uygunluk Bildirimi’ni, ait olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM’ye sunmak zorundadır.           
 
16.           Aşağıdaki Sayıştay işlemlerinden hangisi, Sayıştay denetimi kapsamındaki          kurumların bağışlarını denetleyen bir işlemdir?
                A) Vize                                                                                                 D) Uygunluk bildirimi
                B)  Tescil                                                                                               E) Sayıştay ilamı
                C)  Verile emrine bağlanma
·          Sayıştay, genel ve katma bütçeli kurumların harcamaya ilişkin yaptıkları sözleşmeleri bütçe ve yasalara uygunluk açısından denetler. Tescil işlemi ile sözleşmelerin uygunluğunu saptar ve uygulanmasına onay verir.
 
17.           Danıştay, İdare ve Vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava             dilekçesinin reddine karar verirler?
                A)   Davanın hasım gösterilmeden açılması halinde
                B)   Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde
                C)   İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan
                  mahkemede davanın açılması halinde
                D)             Dava dilekçesinde, işlemin tebliğ yazılı bildirim tarihinin                                                                                     gösterilmemesi halinde
                E)   Zorunlu idari başvuru yoluna gidilmeden doğrudan dava açılması                                                                  halinde
 
18.           Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi                 yoktur?
                A) İç İşleri Bakanlığı                                                             D) Sağlık Bakanlığı       
                B) Devlet Bakanlığı                                                                               E) Milli Eğitim Bakanlığı       
                C) Orman Bakanlığı
 
19.           Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre                 kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde                 sayılabilecek kategorilerden biri değildir?
                A)  Devlet memuru                                                D) Danışman                        
                B) İşçi                                                                                                  E)  Geçici personel 
                C) Sözleşmeli personel
·          Devlet Memurları Kanunu’nda kamu görevlisi olarak dört unsur sayılmıştır: Memurlar, sözleşmeli personel, geçici görevliler ve işçiler.
 
20.           2004 yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da                düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır?
A)       Askeri Yüksek İdare mahkemesi            D)            Yargıtay                 
B)       Sayıştay                                                                                                               E)            Devlet Güvenlik Mahkemesi
C)       Danıştay
 
21.           Aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılan idarî          işlemlerden biri değildir?
                A)  Yüksek Seçim Kurulu kararları
                B)  Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idarî işlemler
                C)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
                D)  Askeri personel hakkında disiplin cezaları
                E) Belediye başkanlarının yaptığı işlemler
 
22.           Bakanların idarî görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
                A) Açık bulunan bir bakanlığa vekalet etmek
                B) Bakanlığı temsil etmek
                C) Bakanlık adına yönetmelik yapmak
                D) Bakanlık adına harcamalar yapmak
                E)  Bakanlığın hükümet ile ilişkilerini sağlamak
·          Bakanlar, bakanlığı olanlar ve devlet bakanları şeklinde ikiye ayrılır. Bakanlığı olan bakanların ana görevi kamu hizmeti yürütmektir. Devlet bakanlarının görevi ise, esas olarak siyasîdir. Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek kamu hizmeti görmek anlamında bir idarî görev değil, daha çok Devlet bakanlarının üstlendiği siyasî görevdir. Bu vekâlet 15 günü geçemez.
 
23.           Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve       yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?
                A) Adalet Bakanlığı                                                                                                                             D) Yargıtay
                B)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu                               E) Danıştay
                C)  Yüksek Seçim Kurulu
·          Yüksek Seçim Kurulu’dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur (üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir).
 
24.           Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun daimi üyesi değildir?
                A) İç İşleri Bakanı                                 C) Başbakan                          E) Sağlık Bakanı
                B) Dış İşleri Bakanı                                               D) Cumhurbaşkanı
·          MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Genel Kurmay Başkanı, Milli Savunma, İç İşleri, Dış İşleri, Adalet bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de toplantıya katılır, fakat oy hakkı yoktur. Cumhurbaşkanının bulunmadığı zamanlarda kurula Başbakan başkanlık yapar.
 
25.           Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarının özelliklerinden biri             olamaz?
                A) Sayıştay denetimine tâbi olmaları
                B) Tüzel kişiliğe sahip olmaları
                C) Sermayelerinin tamamının devlete ait olması
                D) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmaları
                E)  Yasa ile saklı tutulan konular dışında özel hukuka tabi olmaları
·          KİT’lere Genel Muhasebe Kanunu ve Devlet İhale Kanunu uygulanmadığı, ayrıca, saklı tutulan konular dışında Özel Hukuk kuralları ile denetlendiği için Sayıştay denetimi uygulanmamaktadır.
 
26.           İdari yargı, kararlarını kaç gün içinde uygulamayan kamu görevlisi       aleyhine tazminat davası açabilir?
                A) 10                                     B) 20                                     C) 25                                     D)           30                                           E) 40
                                                                                                                                                                                                                          
27.           Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı               vermeye yetkili yüksek mahkemedir?
                A) Anayasa Mahkemesi                                        C) Danıştay                                          E) Askeri Yargıtay
                B) Sayıştay                                                                                           D)  Yargıtay                           
·          Danıştay, idarî yargıdaki en üst mahkemedir. Kararları kesindir.
 
                                                                                  TEST 2     -2-
 
28.           Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki              mercilerden hangisince verilir?
                A) İç İşleri Bakanlığı                                            D) Yargıtay
                B) Bakanlar Kurulu                                                               E) Danıştay  
                C) Cumhurbaşkanı
·          Belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesi istemi İç İşleri Bakanı tarafından Danıştay’a yapılır. Danıştay bir ay içinde karara bağlar.
 
29.           Belediye bütçesini inceleyen ve görüş bildiren kuruluş aşağıdakilerden                hangisidir?
                A)  Belediye Başkanı                                              D) Belediye Meclisi
                B) Vali                                                                                                  E) İç İşleri Bakanlığı
                C) Belediye Encümeni
 
30.           1982 Anayasası’na göre yetki genişliği aşağıdakilerden hangisine         tanınmıştır?
                A) İllere                                                                                D) İç İşleri Bakanlığına
                B) Mahalli idarelere                                               E) Belediyelere
                C) Taşra teşkilatına
·          Ülkemizde merkezden yönetim sistemi uygulanmaktadır.Merkezden yönetim sisteminin ortaya çıkaracağı kamu hizmetlerinin taşrada gecikme ile yürütülmesinin sakıncalarına karşı Yetki Genişliği düşünülmüştür. Yetki genişliği, merkezî idarenin, taşra örgütündeki âmirlerine belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme imkânı veren yetkidir. Yetki genişliği illerde vali tarafından uygulanır.
 
31.           Merkezi idarenin hiyerarşik en üst amiri kimdir?
                A) Meclis Başkanı                                 D) Başbakan
                B) Cumhurbaşkanı                                E) Bakan
                C) Bakanlar Kurulu
·          Başbakan, bakanların hiyerarşik âmiri değildir).
 
32.           Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biridir?
                A) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar
                B) Hizmetler daha az harcamayla yapılır
                C) Rasyonel biçimde yürütülür
                D) Hizmetler tekdüze biçimde yürütülür
                E) Demokratik ilkelere uygun değildir
 
33.           Türk belediyeciliğinde Büyükşehirleri diğerlerinden ayırt eden yasal    düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
                A) 1923        B) 1930            C) 1954              D) 1961    E) 1984
·          Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde yapılmıştır.
 
34.           Aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulunda yer almaz?
                A) Defterdar                                                                                         D) Mal Müdürü                    
                B) Tarım Müdürü                                                  E) Kaymakam       
                C) Milli Eğitim Müdürü
·          Defterdarlık illerde olur. İlçede Mal Müdürlüğü vardır.
 
35.           Yerel yönetimlerin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
                A) Kendi bütçelerinin olması
                B) Kendine özgü tüzel kişiliklerinin olması
                C) Halk tarafından doğrudan doğruya seçilmesi
                D) Özerk kuruluş olmaları
                E)  Merkezi hiyerarşinin denetimine tâbi olmaları
·          Yerel yönetimler, seçimle iş başına gelen ve yargı yoluyla uzaklaştırılabilen kuruluşlar olduğundan, merkezin hiyerarşik denetiminden söz edilemez. Merkezin, sadece, toplum yararını gözetmek amacıyla vesâyet yetkisi vardır.
 
36.           Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?
                A) Bakanlar Kurulu                                             D) İç İşleri Bakanı                
                B) İhtiyar Heyeti                                                   E) Vali                  
                C) Köy Derneği
·          Köyler, 1924 Köy Kanunu ile kurulmuştur. Salma ve İmece başlıca geliridir. Köy Derneği, köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesini sağlar.
 
37.           Köy muhtarı köyün bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak için köy halkının             gelir durumuna göre bir miktar vergi toplayabilir.
     Aşağıdakilerden hangisi bu verginin adıdır?
                A) Haraç                B) Kabotaj                              C) Öşür                  D) Salma                                E) Emlak
 
 
 
 
 
38.           Valiliğin hiyerarşik denetimine aşağıdakilerden hangisi tâbi değildir?
                A) Adalet kuruluşları                                            D) Hukuk İşleri Müdürü       
                B) Defterdar                                                                                         E) Kaymakam
                C) Milli Eğitim Müdürü
 
39.           Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden        hangisine aittir?
                A) Başbakan                                                                         D) İç İşleri Bakanı
                B) Bakanlar Kurulu                                               E) Vali
                C) Cumhurbaşkanı
 
40.           Türk parasının iç ve dış değerini korumak, mali piyasaları izlemek ve                finansal sistemde istikrarı sağlamak amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan                 hangisi oluşturulmuştur?                                                                                      
                A) Devlet Planlama Teşkilatı                                                               
                B) Merkez Bankası                                                                              
                C) Özelleştirme İdaresi                                                                        
                D) Menkul Kıymetler Borsası               
                E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
·          Merkez Bankası, 1930’da kurulmuştur. KİT’lerin özelleştirilmeleriyle ilgili çalışmalar 1980’den sonra hızlanmış, konuyla ilgili ilk yasa 1984’te çıkartılmıştır. Menkul Kıymetler Borsası’nın kurulması 1983’te kabûl edilen yasayla gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme Kurulu’nun oluşturulmasına da 1999’dan itibaren başlanmıştır.
 
GENEL KÜLTÜR ve ÇIKMIŞ SORULAR
41.           2000 yılı istikrar programında ekonomide çarpıklığa neden olarak        gösterilen sektör aşağıdakilerden hangisidir?
                A) Bankacılık                                        C) Tarım                                               E) İhracatçılar Birliği
                B) Çimento                                                            D) Tekstil
 
42.           Aşağıdaki devletlerden hangileri 1960 Antlaşması’nda Kıbrıs’ta           Garantör Devlet olarak kabul edilmiştir?
                A) ABD-İngiltere-Türkiye                                                     D) Rusya-ABD-İngiltere
                B) Türkiye-Yunanistan-İngiltere                           E)   Almanya-ABD-Fransa     
                C) Türkiye-Yunanistan-ABD
                                              
43.           Türkiye 1974’de yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı’nı aşağıdakilerden         hangisine dayanarak gerçekleştirmiştir?                                               
                A) Birleşmiş Milletlere üye olmasına    
                B) NATO üyesi olmasına
                C) Kıbrıs’ta Garantör Devlet olmasına 
                D) Demokratik devlet olmasına
                E) Avrupa Birliği’ne katılmak için müracaat etmiş olmasına
 
44.           Ülkemizde Merkez Bankası kuruluncaya kadar bunun görevini yerine getiren banka hangisi idi?
                A) Türkiye İş Bankası          D) Ziraat bankası                  
                B) Osmanlı Bankası                               E) İstanbul Bankası 
                C) Sanayi Bankası
 
45.           Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, Türk kültürünün araştırılması ve       geliştirilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaşmasının                      engellenmesi, Türkçe konuşan devletler ve topluluklar arasında kültürel              ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur?
                A) Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi
                B) Karadeniz Ekonomik İşbirliği
                C) Türk Tarih Kurumu
                D) Türk Dil Kurumu
                E) Birleşik Devletler Topluluğu
·          TÜRKSOY, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın bir araya gelmesiyle 1993’te kurulmuştur. Yönetimin resmî dili Türkçe olup merkezi Ankara’dır.
                                                                                                                                                                                                                                                                               
46.           Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin önderliğinde oluşturulan      Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) içinde yer almamıştır?
                A) Ermenistan                       C) Azerbaycan                                                      E) Yunanistan
                B)   Macaristan                       D) Rusya Federasyonu
·          KEİ, Türkiye’nin öncülüğüyle İstanbul’da Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan’ın katılımı ile 1992’de imzalanan antlaşmayla kurulmuştur.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             TEST 2       -3-
 
47.           Aşağıda Türkiye’nin bazı uluslar arası kuruluşlara katılış tarihleri        verilmiştir.
                Bunlardan hangisi yanlıştır?
                A) Birleşmiş Milletler - 1945
                B) NATO - 1952
                C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği - 1991
                D) Avrupa Gümrük Birliği - 1995
                E) Avrupa Birliği – 2004
 
48.           İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Sovyetler Birliği’ne karşı oluşturulan            ittifak aşağıdakilerden hangisidir?
                A) NATO                                                                                                                             D) OECD                                                 
                B) Avrupa Birliği                                                                                  E) Varşova Paktı   
                C)   Birleşmiş Milletler Teşkilatı
·          Merkezi Brüksel’de bulunan NATO 1949’da kurulmuş, Türkiye 1952’de üye olmuştur.
 
49.           Birleşmiş Milletler Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?                          
                A) 1919        B) 1942                          C) 1945          D) 1950            E) 1952
Çözüm: Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 51 ülkenin katılımıyla 1945’te kurulmuştur. Genel merkezi Cenevre’dedir.
Başlıca organları şunlardır:
·          Genel Kurul 
·          Güvenlik Konseyi (konsey 15 üyeden oluşur. Bunlardan ABD, İngiltere,Fransa, Rusya ve Çin daimi üyedir; veto hakları vardır. Diğer            10 üye devlet 2 yıl için Genel Kurul tarafından seçilir). 
·          Ekonomik ve Sosyal Konsey 
·          Uluslararası Adalet Divanı (En yüksek adalet organıdır; Lahey Adalet Divanı da denilir) 
·          Sekreterya.
Dikkat! I. Dünya Savaşı sonrasında, Wilson İlkeleri doğrultusunda kurulan Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ile II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı birbirine karıştırmayalım. Milletler Cemiyeti, İngiltere ve Fransa gibi I. Dünya Savaşı galibi devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasını önleyemeyen bir kuruluş olmaktan öteye geçememiş, varlığı Ekim 1947’de sona ermiştir. Türkiye Musul’u Milletler Cemiyeti’nin yanlı tutumu sonucunda yitirmiştir.
 
50.           Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın aşağıdaki yan organlarından hangisinin             temel amacı dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir?
            A) ILO        B) WHO        C) IMF         D) FAO         E) UNESCO
                Teşkilatın yan (yardımcı) organları şunlardır:
·          UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim-Bilim ve Kültür Teşkilâtı-1946)
·          UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-1946)
·          WHO (Dünya Sağlık Örgütü-1946)
·          ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü-1946)
·          FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-1946)
·          IMF (Uluslararası Para Fonu-1945)
 
51.           Eski uygarlıklardan kalan bazı tarihi eserler ve bazı doğal oluşumlar  insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmekte ve uluslararası alanda             korunmasına özen gösterilmektedir.
                Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yan kuruluşlarından hangisi bu         amaçla oluşturulmuştur?
                A) UNESCO        B) UNICEF        C) WHO       D) IMF         E) FAO
 
52.           Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın temel kuruluş amacı, devletlerarası               sorunların barışçı yollardan çözülmesi ve uluslar arası barışın                 korunmasıdır. Bunun yanında teşkilat, toplumların ve bireylerin          haklarının korunması yönünde de çalışmalarda bulunmaktadır.           
                Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?                         
                A) Teşkilatta beş ülkenin veto hakkının bulunması                             
                B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesi      
                C) Güvenlik Konseyi’nin kurulması
                D) Gerekli yerlere barış gücü askerlerinin gönderilmesi       
                E) Üye sayısının artması
·          Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne 1982 Anayasası’nda yer vermiştir. Ayrıca, Avrupa Konseyi üyesi olarak, konseyin 4 Kasım 1950 tarihinde kabûl ettiği İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye de imza atmış, yine anayasada yer vermiştir.
 
 
 
 
53.           Türkiye, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler              Teşkilatı’na bağlı olarak bir çok ülkeye askeri birlik göndermiştir.
                Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?
                A) Kore                                                                D) Afganistan     
                B) Vietnam                                             E) Somali      
                C) Bosna-Hersek
 
54.           Türkiye aşağıdaki uluslar arası oluşumlardan hangisine kuruluş          aşamasında katılmıştır?
                A) NATO                                  
                B) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
                C) Avrupa Birliği      
                D) Birleşmiş Milletler
                E) Avrupa Konseyi
 
55.           Türkiye aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye değildir?
                A) EFTA         B) IMF        C) İSEDAK       D) KEİ         E) OECD
·          EFTA (Avrupa Serbest Mübadele Birliği).
·          İSEDAK (İslam Konferansı Teşkilâtı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi): İSEDAK, 1981’de İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)’nün üç daimi komitesinden biri olarak oluşturulmuştur. Başkanı seçilemediği için 1984’e kadar faaliyete geçememiştir. Aynı yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığa seçilmiştir. İslam Konferansı Örgütü Genel Sekereterliğine 2004’te 4 yıllığına Ekmelettin İhsanoğlu seçilmiştir.
·          OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı):
 
56.           Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO üyesi değildir?                             
                A) Romanya                                          C)  İsviçre                                              E) İngiltere    
                B)  Yunanistan                        D) Almanya           
·          2005 Yılı itibariyle üyeler: ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda, İtalya, Türkiye, Yunanistan, Almanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya.
 
57.           Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması için oluşturulmuş,       yaptırım gücüne sahip uluslar arası kurumlardan biridir?
                A) Anayasa Mahkemesi
                B) İnsan Hakları Derneği
                C) İnsan Hakları Bildirisi
                D) İnsan Hakları Mahkemesi
                E) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
·          1949’da 10 Batı Avrupa ülkesinin katılımıyla Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye aynı yıl başvurmuş, 1950’de katılmıştır. 1954’te Avrupa İnsan Hakları Komisyonu oluşturularak, insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması için çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaların sonucu olarak, 1959’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Türkiye, 1989’da AİHM kararlarına uymayı kabûl ederek mahkemenin yargı yetkisini tanımıştır. 1998’de Avrupa Konseyi’nin bir organı olarak bu günkü halini almıştır).
 
58.           Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse            iç hukuk yollarını tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine                 başvurabilir?
                A) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na
                B) Anayasa Mahkemesi’ne
                C) İnsan Hakları Derneği’ne
                D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
                E) Avrupa Konseyi’ne
 
59.           Türkiye Avrupa Birliği’ne girişte son aşamaya gelmiştir. Buna rağmen                Türkiye’nin birliğe girişine karşı ciddi bir muhalefet vardır.
                Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?  
                A) Türkiye’de demokratik sistemde bazı eksikliklerin         olması   
                B)  Nüfus artış hızının fazla olması                                                      
                C)  Güçlü bir orduya sahip olması                                                       
                D) Türkiye’deki gelir azlığının birliğe yük getireceği endişesi                            
                E)            Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözememiş olması
 
60.           Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişindeki son               aşamanın başlangıcıdır?                                                       
                A) Katılım müzakerelerinin başlaması                                 
                B) Gümrük Birliği’ne katılması                                                            
                C) Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi                                        
                D) Birliğe katılma için yapılan davetin kabul edilmesi
                E) Avrupa Birliği ülkelerine uygulanan vize işlemlerinin kaldırılması
·          Müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde başlayacaktır.
                                                                                                                                                                                                                                                                      TEST 2     -4-
 
61.           Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB üyeliği için yaptığı                çalışmalardan değildir? (2002 KPSS)
                A) 1963 Ankara Antlaşması
                B)   Türkiye’nin insan haklarını koruyacağını kabul etmesi
                C)   İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi
                D) 1995’de Gümrük Birliğini kabul etmesi
                E) 1948’de Ortak Pazar’a giriş için müracaat etmesi
·          1948’ de Avrupa Birliği henüz kurulmamıştı. Avrupa  Birliği’nin  kuruluşu 1951’dir  (1952  diyenler de  var).Birliğin kurulduğu sıradaki adı, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’dir  (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg). 1957 Roma  Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) veya yaygın deyimle Avrupa Ortak Pazarı  kurulmuş, 1958’de yürürlüğe girmiştir. Şimdiki adı Avrupa Birliği’dir (AB). 1 Ocak 1993’te Tek Pazar’a geçmiştir. Üye sayısı 15’ken 1 Mayıs 2004’te 25’e çıkmıştır. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye aday   olarak beklemektedirler.  2004’te Makedonya ve Hırvaristan üyelik için    başvurmuşlardır.
                                               Avrupa Birliği’nin organları : 1-Avrupa Zirvesi    2-Avrupa                                                             Parlamentosu    3-Avrupa Komisyonu      4-Bakanlar Konseyi   
                                               5-Adalet Divanı
                                               Türkiye – AB ilişkileri tarihçesi:
·          Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959'da Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur. Tam üyelik başvurumuza o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafìndan verilen cevapta, Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerilmiştir.                 
·          Sözü edilen antlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da            imzalanmıştır [Ankara Antlaşması (Ortaklık Antlaşması)]. Anlaşmasının önsözünde, Türk halkının yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğunun sağlayacağı desteğin ilerdeki bir tarihte Türkiye'nin Topluluğa katılmasına yardımcı olacağı belirtilmiştir.
·          13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokolde geçiş dönemi başlamış, tarafların üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir.  
·          Ülkemiz 1970'li yıllarda içinde bulunduğu ekonomik krizler ve bazı siyasi tercihlerle Katma Protokol'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmıştır. O tarihlerde yaygın olan kanaat, AET ile ilişkinin bir çeşit sömürü düzeni kurmakta olduğu, pazarımızı Topluluk ürünlerine açmanın sanayileşmemizi ve kalkınmamızı baltalayacağı, dolayısıyla koruma duvarlarının muhafaza edilmesi gerektiği yolundaydı. Başka bir deyimle, AB ile ortaklık ilişkimizin ve gümrük birliğinin temsil ettiği kalkınma modeli dışarıya açık, bütünleşmeyi öngören bir model iken, 1970'li yılların tamamı boyunca bu modelin tam tersini sembolize eden içe dönük, ithalat ikamesine dayalı politikalar uygulanmıştır. Türkiye kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeye ve Toplulukla ilişkilere soğuk bakmaya başlayınca, Topluluk da kendi yükümlülüklerini aksatmaya ve ortaklık ilişkisinin geliştirilmesi istikametinde çaba harcamaktan kaçınmaya başlamıştır. Başlangıçta sadece ekonomik olan sorunlar, 12 Eylül döneminde ve Yunanistan'ın 1980'de Topluluğa tam üye olmasıyla siyasi boyut da kazanmaya başlamıştır. Topluluk-Türkiye ilişkileri dondurulmuş ve mâlî iş birliğine son verilmiştir. Katma Protokolün ise sadece ticârî hükümleri işlemeye devam etmiş, diğer bütün hükümler atıl kalmıştır.
·          1983 yılında Türkiye'de sivil yönetimin yeniden kurulması ve ikdidara gelen liberal Anavatan Partisi’nin 1984 yılından itibaren dışa açılma sürecini başlatması ilişkilerimizi yeniden canlandırmıştır.
·          Türkiye bir yandan 14 Nisan 1987'de AB'ne tam üyelik müracaatında bulunmuş, öte yandan ertelenmiş bulunan gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini 1988 yılından itibaren hızlandırılmış bir şekilde yeniden yürürlüğe koymuştur. AB Komisyonu tam üyelik müracaatımıza 1989 yılında verdiği cevapta, Türkiye'nin AB'ne üyelik konusundaki ehliyetini kabul etmekle birlikte, Topluluğun kendi içindeki derinleşme sürecini tamamlanmasına ve gelecek genişlemesine kadar beklenmesini ve bu arada Türkiye ile gümrük birliği sürecinin tamamlanmasını önermiştir.
·          Bu öneri tarafımızdan  olumlu değerlendirilmiş ve gümrük birliğinin Katma Protokolde öngörüldüğü şekilde 1995 yılında tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. İki yıl süren müzakereler sonunda 5 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gümrük Birliği’nin tamamlanmasıyla ülkemiz AB ülkeleriyle entegrasyon yönünde çok önemli bir aşama katetmiştir.
·          12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği Zirvesinde kabul edilen Sonuç Bildirisinin en önemli bölümü genişleme konusuna ayrılmıştır. Lüksemburg  Zirvesi sonrasında varılmış bulunan noktaya bakıldığında Türkiye açısından şu unsurlar göze çarpmaktadır:
-    Türkiye'nin tam üyeliğe ehliyeti bir kez daha teyid edilmiştir.
-   Avrupa Birliği, Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için bir strateji saptanmasını kararlaştırmıştır. Bu stratejide, Ankara Antlaşması’nda öngörülmüş bulunan imkanların geliştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi, mali işbirliği ve mevzuat uyumu gibi unsurlara yer verilmiştir.
- Bunlara karşılık, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin aynı zamanda ülkemizdeki siyasî ve ekonomik reformların sürmesine, Yunanistan ile iyi ve istikrarlı ilişkilere sahip olunmasına ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla BM gözetimindeki müzakerelerin desteklenmesine bağlı olduğu vurgulanmıştır.
·          10-11 Aralık 1999  Helsinki Zirvesi’nin   sonuç bildirgesinde Türkiye’nin, diğer aday ülkelerle eşit şartlarda AB’ye aday olması kabûl edilmiştir.
·          12-13 Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi’nde,Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine    uyum    yönünden    kaydettiği   ilerlemelerin  olumlu karşılandığı belirtilmiştir.
·          7- 17 Aralık 2004   Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’ye    üyelik   için müzakere tarihi olarak 3 Ekim 2005 verilmiş ancak, 2014’ten önceüye olamayacağı da karara bağlanmıştır.
[Yukarıdaki notlar, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin resmi web sitesi (www.abgs.gov.tr) ve Dış İşleri Bakanlığı’nın web sayfasından (www.mfa.gov.tr) özetlenerek alınmıştır].
                                                                             
62.           Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat              2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun                 vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?               (2002 KPSS)
                A) BM         B) FAO        C) UNESCO           D) BAB            E) IMF
·          Türkiye, 1945 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın bir yan kuruluşu olarak oluşturulan IMF(Uluslar arası Para Fonu)’ye 1947’ de üye olmuş (Sınav Komisyonları 1949 da diyebiliyor), 1958’de ilk kez IMF ile bir antlaşma yaparak kredi almıştır. Bundan sonra da hemen her üç yılda bir yeni antlaşma yapmak durumunda kalmıştır. 2001 Şubat Krizi’nden sonra da IMF  ile  yeni  bir  antlaşma yaparak, orta ve uzun vadede krediler almıştır.Türkiye  2005’e IMF’nin ekonomi politikalarını uygulayarak girmiştir.
 
63. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili     seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? (1999 DMS)
                A) Bir siyasi partiye üye olmak
                B) Aday olacağı seçim çevresinde en az 3 yıldır oturuyor olmak
                C) En az 35 yaşında olmak
                D) Türk vatandaşı olmak
                E)  Kamu hizmetinde en az 10 yıldır çalışıyor olmak
Milletvekili seçilme şartları :
·          Türk vatandaşı olmak.                                                          
·          30 yaşını doldurmak
·          En az ilkokul mezunu olmak.
·          Askerlik yapmış olmak.
·          Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıldan fazla ağır hapis cezası almamış olmak.       
·          Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.                                      
·          Kamu görevlileri için görevlerinden istifa etmiş olmak.
Not: İşlenmesinde kasıt olmayan suça Taksirli Suç adı verilir.Trafik kazaları gibi…
 
64.           Ara seçim ne demektir? (1999 DMS-2004 KPSS)
                A) TBMM’nin, görev süresi dolmadan erken seçim kararı alması
                B)  Milletvekili genel seçimleriyle yerel seçimlerin aynı zamanda                                                    yapılması
                C)   TBMM’de boşalan milletvekillerinin yerine yenilerinin seçilmesi
                D)  Seçmenlerin, milletvekillerini seçerek ikinci seçmenlerini seçmesi
                E)   Cumhurbaşkanı adaylarından hiç birinin ilk turda gereken çoğunluğu 
                 alamaması nedeniyle ikinci tur seçim yapılması
 TBMM üyeliğinin %5’ i boşalırsa ara seçime gidilir; ara seçim :
·          Her seçim döneminde bir kez yapılabilir.
·          Genel seçimin üzerinden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala yapılamaz.
                                                                                                                                                                                                          TEST 2     -5-
·          Bir ilde hiç üye kalmamışsa 3 ay içinde ara seçim yapılır (Tayyip Erdoğan, Siirt  milletvekilleri istifa ettiği için seçilmiştir).
 
65.           1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleriarasında değildir?    (2003 KPSS)                                                        
                A)  Bakanları denetlemek            
                B) Kanunları gerektiğinde değiştirmek  
                C) Başbakanı denetlemek           
                D) Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek           
                E) Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek
·          TBMM, Gensoru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması gibi yollarla hükümeti, dolayısıyla başbakan ve bakanları denetleyebilir. Kanunları yapmak ve değiştirmek, hükümetin sunduğu bütçeyi kabul etmek de TBMM’nin temel görevleri arasındadır. Kanunların, Kanun Hükmünde kararrnamelerin, TBMM İç Tüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptali için yapılan başvurular TBMM tarafından değil, Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülerek karara bağlanır (mahkeme, başvuruyu, 5 ay içinde sonuçlandırır). Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmaya yetkili olanlar şunlardır:
·          Cumhurbaşkanı
·          İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları
·          TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri
·          İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde (koalisyon hükümeti), iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır
NOT:Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz ve mahkemelerde anayasaya aykırılık  iddiası ileri sürülemez.
 
66.           TBMM’nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplayıp                 inceleme yapılması söz konusudur? (2000 DMS)
                A) Soru                                                                               C) Gensoru                                           E) Genel görüşme
                B) Meclis araştırması                             D) Güvenoyu
Soru: Sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istenilmesidir.
Genel Görüşme: Toplumu ilgilendiren bir kanunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir.
Meclis Soruşturması: Başbakan veya Bakanların cezai sorumluluklarının araştırılmasıdır. Başbakanın Yüce Divan(Anayasa Mahkemesi)’a sevki durumunda hükümet istifa etmiş sayılır.
Meclis Araştırması: Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir. 
Gensoru: Hükümet  veya  bir bakanın siyasî sorgulamasıdır. Gensoru, en az 20 milletvekili tarafından verilebilir.
 
67.           Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? (2001 KMS)
                A) Belediyeler          D)  TRT
                B) Üniversiteler         E)  Bakanlıklar
                C) İl Özel İdareleri
·          Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına, birleşen kişiler veya malı tahsis edenlerden bağımsız olarak tanınan kişiliğe tüzel kişilik denilir. Tüzel kişiliğin oluşabilmesi için hukukî açıdan örgütlenmiş, sürekli ve değişmeyen bir amaca yönelik  ve topluluğu oluşturan kişilerden bağımsız olmak gereklidir. Tüzel kişilik devlet tarafından oluşturulmuşsa buna kamu tüzel kişiliği denilir. Buna göre, illerde sorunlara çözüm bulmak amacıyla valinin başkanlığında oluşturulan İl Özel İdaresinin doğrudan bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Çünkü, İl Özel İdaresi topluluğu oluşturan kişilerden bağımsız değildir.
 
68. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum       ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve                 denetleme yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme            Kurulu’nun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar.
                (2002 KPSS)
                Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır?                     
                A)  YÖK                                                C) Belediyeler                                        E) Yargı organları
                B)  Bakanlıklar                        D) İşçi ve meslek kuruluşları
·          1982 Anayasası ile kurulan ve doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan, başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilen Devlet Denetleme Kurulu, Silahlı Kuvvetler ve Yargı organları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde olan meslek ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, derneklerde her türlü  denetleme yapma yetkisine sahiptir.
 
 
69. Türkiye Cumhuriyetinde halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan           hangisiyle belirler?   (2003 KPSS)
                A) Halk oylaması         C) Seçim                                                                                                        E) Gensoru           
                B) Güven oylaması                      D) İki dereceli seçim
·          İki dereceli seçim sistemi, Türkiye’de 1946’ya kadar uygulanmıştır. 1946 seçimlerine ilk kez birden çok siyasî parti katılmış ve yine ilk kez  tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Günümüzde de seçimler tek turludur. Yani halk milletvekilini doğrudan meclise göndermektedir.
 
70. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik           haklar bölümünde yer almıştır?   (2003 KPSS)
                A) Özel hayatın gizliliği hakkı                       
                B) Sendika hakkı
                C) Din ve vicdan hürriyeti                    
                D) Haberleşme hakkı
                E) Seyahat hakkı     
·          1982 Anayasası’nda, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme, seyahat etme hakları kişisel haklardır. Dolayısıyla, bu haklar, Anayasanın Kişi Hakları ve Ödevleri bölümünde yer almıştır. Sendika hakkı ise, ekonomik açıdan birden çok kişiyi ilgilendirdiğinden Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde yer almıştır.
 
71. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin 8 ülkesinin      oluşturduğu birlik içinde yer alır? (2003 KPSS)
                A) Rusya                                               D) Belçika      
                B) Macaristan             E)  İsviçre  
               C) Hollanda
·          Dünyanın en gelişmiş zengin ülkeleri tarafından oluşturulmuş olan birlik içinde yer alan ülkeler şunlardır: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Kanada, İtalya, Rusya. Bunlara “G8” de denilir
 
72.Aşağıdakilerden hangisi halkoyuna sunulması gereken kanunlar arasında yer alır? (2005 KPSS)
                A)            Bütçe Kanunu
                B)            Yeni bakanlıkların kurulması hakkındaki kanun
                C)            Türkiye’nin milletlerarası kuruluşlara üye olmasına yönelik kanunlar
                D)            Anayasa’yı değiştiren ve TBMM’de 3/5-2/3 arasında bir çoğunlukla                                    kabul edilen kanunlar
                E)            Temel Hak ve Hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmaların                                                                              onaylanması hakkındaki kanunlar
·          Anayasanın değiştirilmesi,TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki kez görüşülür. Değiştirme teklifinin kabûlü, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabûl ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halk oyuna sunabilir. Üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabûl edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde, halk oyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayınlanır.
 
73.           Aşağıdakilerden hangisi Türk parlamenter sisteminin özelliği değildir?
                (2005 KPSS)
                A)            Cumhurbaşkanının gerektiğinde meclis seçimlerini yenileme kararı                                     alması
                B)            Halkın meclisi doğrudan seçmesi
                C)            Seçimlerin iki turlu olması
                D)            550 milletvekilinden oluşması
                E)            Siyasî parti gruplarının 20 kişiden oluşması
·          İki dereceli seçim sistemi, Türkiye’de 1946’ya kadar uygulanmıştır. 1946 seçimlerine ilk kez birden çok siyasî parti katılmış ve yine ilk kez tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Günümüzde de seçimler tek turludur. 
 
74.           IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur? (2005 KPSS)
                A)            Maliye Bakanlığ                                                     D)            Dış Ticaret Müsteşarlığı
B)       Hazine Müsteşarlığı                                E)            Devlet Planlama Teşkilatı
C)       Merkez Bankası
 
75.           Türkiye Tarafından tanınanAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?  (2005 KPSS)
A)       Nato
           B)            Birleşmiş Milletler
C)       Avrupa Birliği
                       TEST 2       -6-
 
D)       Batı Avrupa Birliği
                E)            Avrupa Konseyi
·          1949’da 10 Batı Avrupa ülkesinin katılımıyla Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye aynı yıl başvurmuş, 1950’de katılmıştır. 1954’te Avrupa İnsan Hakları Komisyonu oluşturularak, insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması için çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaların sonucu olarak, 1959’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Türkiye, 1989’da AİHM kararlarına uymayı kabûl ederek mahkemenin yargı yetkisini tanımıştır. 1998’de Avrupa Konseyi’nin bir organı olarak bu günkü halini almıştır.
               
76.           I.             Birleşmiş Milletler
                II.            Batı Avrupa Birliği
                III.           İslam Kalkınma Bankası
                IV.           Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
                Türkiye, yukarıdakilerin hangisinin kurucu üyesidir? (2005 KPSS)
                A)            I-III                                                                        C)            Yalnız III                              E)            II-III-IV
                B)            Yalnız IV                                                D)              I-II-III
·           KEİ: Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı. Türkiye’nin   öncülüğüyle İstanbul’da Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan’ın katılımı ile 1992’de imzalanan antlaşmayla kurulmuştur
 
77.           1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM genel Kurulu’nun kararına gerek kalmadan, bu durumun TBMM Genel Kurulu’na bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer? (2005 KPSS)
                A)            Bir milletvekilinin 1 aya içerisinde 5 birleşime katılmaması
                B)            Milletvekilin milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işle iştigal etmesi
                C)            Milletvekilinin parti değiştirmesi
                D)            Milletvekilinin kesin hüküm giymesi                                                                  
                E)            Milletvekilinin istifası
·          Milletvekilinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma haline düşmesi, bu konudaki mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle olur. Genel Kurul’da milletvekilinin durumu görüşülmez ve üyelik kendiliğinden düşer.
·          İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı tarafından saptandıktan sonra, TBMM Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.
·          Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesine yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
·          Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin üyeliğinin düşmesine genel Kurul tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilir.
·          Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayınlandığı tarihte sona erer. TBMM Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurul’a bilgi sunar.
 
78.           I.             Başbakan
                II.            Bakanlar
                III.           TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri
                IV.           Bakanlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları
                V.            Sayıştay Başkan ve üyeleri
                Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla             yargılar?                (2005 KPSS)
                A)            I-II                          B)            I-II-III                    C)            IV-V                        D)            I-II-V                      E)            I-II-III-IV-V
·          Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar; kararları kesindir.
 
79.           Meclis'in aşağıdaki yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır?
                (2005 KPSS)
                A)            Para basma
                B)            Savaş ilanına karar verme
                C)            Mahkemeler tarafından verilen kesin ölüm cezalarının yerine                                                                              getirilmesine karar verme
                D)            Uluslarası antlaşmaları uygun bulma
                E)            Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
 
TEST 2     -7-
 
80. Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur?
                (2005 KPSS)
A) Siyasi partilere katılma yaşı 30'dur.
B) Siyasi partiler devletten hiç bir ad altında mali yardım alamaz.
C) Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olabilmeleri ancak kanunla düzenlenebilir.
D) Devlet memurları  siyasi partilere katılabilirler.
                E)            Siyasî partiler izin alınarak kurulurlar..I, II, III. BÖLÜMLER: TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR ve ANAYASA HUKUKU
 
 1.A
11.E
21.B
31.E
41.C
51.D
61.C
71.B
81.B
 91.B
101.A
111.D
 2.E
12.E
22.B
32.C
42.D
52.A
62.B
72.A
82.D
 92.A
102.E
112.B
 3.D
13.D
23.A
33.A
43.D
53.D
63.E
73.E
83.B
 93.E
103.D
113.E
 4.C
14.B
24.C
34.C
44.B
54.C
64.B
74.C
84.C
 94.C
104.B
114.B
 5.B
15.B
25.D
35.A
45.D
55.D
65.C
75.D
85.E
 95.C
105.B
115.D
 6.B
16.B
26.B
36.A
46.E
56.C
66.C
76.B
86.C
 96.A
106.E
116.D
 7.C
17.E
27.D
37.E
47.B
57.B
67.B
77.E
87.B
 97.E
107.C
117.A
 8.C
18.E
28.E
38.B
48.E
58.C
68.D
78.E
88.D
 98.C
108.A
118.B
 9.C
19.D
29.D
39.A
49.E
59.B
69.D
79.A
89.B
 99.C
109.B
119.A
10.E
20.B
30.B
40.A
50.B
60.A
70.D
80.B
90.D
100.B
110.C
120.D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST 2
IV. BÖLÜM : İDARE HUKUKU ve GENEL KÜLTÜR
 
 1.E
11.E
21.E
31.E
41.A
51.A
61.E
71.A
 2.E
12.E
22.A
32.E
42.B
52.B
62.E
72.D
 3.B
13.A
23.C
33.E
43.C
53.B
63.D
73.C
 4.E
14.C
24.E
34.A
44.B
54.D
64.C
74.B
 5.D
15.C
25.A
35.E
45.A
55.A
65.E
75.E
 6.E
16.B
26.D
36.C
46.B
56.C
66.B
76.B
 7.E
17.A
27.C
37.D
47.E
57.D
67.C
77.D
 8.A
18.B
28.E
38.A
48.A
58.D
68.E
78.D
 9.E
19.D
29.C
39.B
49.C
59.C
69.C
79.C
10.C
20.E
30.A
40.B
50.B
60.A
70.B
80.C
 
 
 
 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!

http://www.kpss-miz.tr.gg
.com


[]
www.kpss-miz.tr.gg! NURAN AKSOY Şiirlerini okumak için tıklayın.

DOST SİTELER

YABANCI SOHBET
TEKNOLOJİ ADRESİ
NURAN AKSOY'dan şiirler
SİTENİ EKLE
SİTENİ EKLE

IP adresi SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan! 
tracker 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=